Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte
forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo (KHM) er ett av landets største kulturhistoriske museer, og er både et museum og en universitetsenhet med status på linje med UiOs fakulteter. Det rommer den største arkeologiske samlingen i Norge fra forhistorisk tid og middelalder, inkl. vikingskipene på Bygdøy, en betydelig kirkekunstsamling fra middelalderen, en antikksamling fra Middelhavslandene og et runearkiv. Museet har i tillegg en betydelig etnografisk samling med gjenstander fra alle verdensdeler samt Norges desidert største mynthistoriske samling.
Kulturhistorisk museum
Arkeologisk feltarbeid 2017

Kulturhistorisk museum (KHM) har ansvaret for forvaltningen av automatisk fredete kulturminner innenfor KHMs myndighetsområde, som består av de 10 fylkene på Øst- og Sørlandet. Dette innebærer blant annet arkeologiske undersøkelser som er frigitt av Riksantikvaren. Utgravningsvirksomheten er omfattende, og de senere årene har det vært mellom 40-60 prosjekter pr år. Funnmaterialet er basis for museets arkeologiske forskning og formidling.

KHM har for feltsesongen 2017 behov for personell av forskjellige kategorier til arkeologisk feltarbeid (utgravninger). Feltsesongen strekker seg normalt fra slutten av april til ut oktober, av og til også utenfor dette tidsrommet. Arkeologisk seksjon (AS) er ansvarlig for gjennomføringen av utgravningene.

Tilsettingene vil være av ulik lengde og kan omfatte deltakelse i flere prosjekter. Vi betrakter i utgangspunktet alle søknader som generelle, dvs. at de vil gjelde for alt feltarbeid som kommer i løpet av det tidsrommet du har oppgitt at du kan arbeide. Spesielle ønsker er det likevel mulig å gi uttrykk for.

Feltpersonalet skal samlet dekke bredden av kompetansebehovet for undersøkelse av lokaliteter fra alle perioder av forhistorien. 

Feltassistenter (SKO 1514 Ledende forskningstekniker)

Arbeidsoppgaver

Feltassistent utfører oppgaver og assistanse ved feltarbeid under veiledning av ansvarlig feltleder/utgravningsleder. Eksempler på oppgaver er utgravning, prøvetaking, funnbehandling, dokumentasjon og assistanse ved innmåling.

Kvalifikasjonskrav

Minimumskrav vil normalt være at søkeren er i gang med arkeologisk utdanning.

Feltassistent er lønnet innenfor ltr 38-48.

Assisterende feltledere (SKO 1514 Ledende forskningstekniker)                 

Arbeidsoppgaver

Assisterende feltleder skal avlaste feltleder og ha stedfortrederfunksjon. Stillingen kan tillegges daglige arbeidslederansvar for en avgrenset del av større feltarbeid. Assisterende feltleder har normalt ikke for- og etterarbeid.

Kvalifikasjonskrav

Minimumskrav vil normalt være fullført bachelorgrad i arkeologi samt at søkeren har relevant erfaring fra arkeologisk feltarbeid.

Kompetanse innenfor GIS/intrasis og katalogisering er en fordel.

Assisterende feltleder er lønnet innenfor ltr 44-50

Feltledere (SKO 1514 Ledende forskningstekniker)

Arbeidsoppgaver

Feltleder har operativt ansvar for at feltarbeidet gjennomføres i henhold til gjeldende bestemmelser og retningslinjer. Feltlederen skal ivareta løpende koordinering og arbeidsledelse i felt. Stillingen innebærer for- og etterarbeid knyttet til utgravningsprosjektet. Nærmeste faglige overordnet er prosjektleder ved AS, eventuelt prosjektleder/utgravningsleder på større utgravningsprosjekter.

Kvalifikasjonskrav

Minimumskrav vil normalt være fullført bachelorgrad i arkeologi samt at søkeren har bred relevant erfaring fra arkeologisk feltarbeid.

Det kreves god skriftlig formuleringsevne på norsk eller annet skandinavisk språk.       

Kompetanse innenfor GIS/intrasis og katalogisering er en fordel. For feltleder er det ønskelig med førerkort for bil (klasse B).

Feltleder er lønnet innenfor ltr 48-54.

For alle stillingene gjelder:

Personlige egenskaper

Vi ser etter engasjerte og ansvarsfulle personer som kan arbeide i team, og med evne og vilje til å skape gode arbeidsmiljøer.

Vi kan tilby

 • Arbeid i Norges største miljø av arkeologer
 • Kollegaer med høyt faglig nivå
 • Varierte arbeidsoppgaver i ulike landskapstyper og med ulike kulturminnetyper
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger

Vedlegg til søknad

Søknaden sendes elektronisk i EasyCruit og vedlegges:

 • Søknadsbrev (max 1/2 A4-side)
 • CV
 • attester

Vi ber om at du fyller ut CV og søknaden nøyaktig. Opplysningene vil bli brukt i vurdering av tildeling av feltarbeid. I forbindelse med tildelingen av arbeidet vil det også bli foretatt lønnsplassering. Utdanning og arkeologisk tjenesteansiennitet må dokumenteres.

Om søknadsskjema: Kun obligatoriske felter må fylles ut, utdanning og arbeidserfaring kan fremkomme av opplastet CV. Søknader som er sendt utenfor systemet vil ikke bli prioritert. Vedlegg bare nye attester fra andre arbeidsgivere dersom du tidligere har arbeidet for oss og/eller har levert attester i forbindelse med tidligere søknader.

Tiltredelse: Fra slutten av april og ut feltsesongen

For å komme tidlig i betraktning anbefales å sende søknad innen 27.3.2017. 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

 

 • Fylke:
 • Oslo
 • Jobbtype:
 • Engasjement
 • Heltid/Deltid:
 • Heltid
 • Arbeidstid:
 • Dag
 • Søknadsfrist:
 • 30.09.2017
 • Tiltredelse:
 • Fra april og ut sesongen
 • Referansenummer:
 • 2017/3233
 • Kontaktpersoner:
 • Prosjektkoordinator Stine Annette Melvold
  tlf: +47 22851947