Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte
forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det medisinske fakultet ble opprettet i 1814 og er landets eldste medisinske fakultet. Vi driver fremtidsrettet utdanning, forskning og formidling til pasientens og samfunnets beste. Fakultetet er organisert i tre grunnenheter og har omtrent 1500 ansatte (ca 1000 årsverk) og ca 2000 studenter.

Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser tre Sentre for fremragende forskning (SFF) og seks K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.
Universitetet i Oslo Institutt for klinisk medisin (Klinmed)
Klinisk stipendiat i nevrologi

 

Det er ledig stilling som klinisk stipendiat SKO 1378 ved Institutt for klinisk medisin. Arbeidssted for undervisning er Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus p.t. Rikshospitalet. Stillingen er ledig fra 01.08.2017.

Tilsettingen som klinisk stipendiat gjelder for en periode på fem år. Stillingen omfatter forskerutdanning tilsvarende tre år (60 % av stillingen) parallelt med undervisningsarbeid tilsvarende 2 år (40 %). Pliktarbeidet består av undervisningsarbeid (se under).

Undervisningsoppgavene til den kliniske stipendiaten vil i hovedsak bestå av smågruppeundervisning av medisinstudenter innen nevrologi, propedeutikk og journalretting. Den kliniske stipendiaten vil også kunne få oppgaver i forbindelse med planlegging og avvikling av eksamen.  Merk at undervisningsoppgavene vil kunne endres i henhold til det aktuelle behov til enhver tid.

Siktemålet for forskerutdanningen er en ph.d.-grad. Alle kliniske stipendiater ved Det medisinske fakultetet er forpliktet til følge doktorgradsprogrammet for graden ph.d. ved Universitetet i Oslo. Den som tilsettes i stillingen som klinisk stipendiat må søke opptak på doktorgradsprogrammet senest tre måneder etter oppstart i stillingen.

For informasjon om søknadsprosess og krav i forbindelse med søknad om opptak på Det medisinske fakultets ph.d.-program, vises det til følgende nettside: http://www.med.uio.no/forskning/phd/soknad-opptak/slik-soker-du/ . Karakterkrav for opptak på ph.d.-programmet vil ikke gjelde søkere med norsk legeutdanning. Søkere med utdannelse fra utlandet, må som hovedregel tilfredsstille karakterkrav for at opptak skal kunne innvilges.

Utkast til forskningsprosjekt kan vedlegges søknad, eller legges frem i etterkant av ansettelse. Forskningsprosjektet må beskrive tema, problemstillinger, valg av teori og metode, samt tidsplan for forskningsprosjektet.

Søkeren kan knytte seg til et forskningsprosjekt ved avdelingen, eller presentere sitt eget opplegg. Alternativt kan Nevrologisk avdeling være behjelpelig med prosjekter og med å finne egnet veileder. Forskningsarbeidet skal forankres hos én av forskningsgruppene ved Nevrologisk avdeling, men kan gjerne skje i samarbeid med andre institusjoner eller avdelinger. Søker må, i samarbeid med sin veileder, innen tre måneder etter oppstart i stillingen, ha utarbeidet en fullstendig prosjektbeskrivelse som skal vedlegges søknad om opptak på doktorgradsprogrammet.

 

Kvalifikasjonskrav og personlige egenskaper

Ved vurdering av søknadene blir det lagt vekt på utkastet til forskningsprosjekt og søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre forskningsprosjektet og undervisningen. 

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Vi er interessert i kvalifiserte og motiverte søkere, og tilbyr kompetanseutvikling i et stimulerende akademisk miljø. Nevrologisk avdeling har økende aktivitet og flere pågående prosjekter med behov for gode ph.d.-kandidater.

 • Stillingen kan søkes av personer med medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon
 • Det er nødvendig med god kjennskap til norsk helsevesen
 • Klinisk erfaring innen nevrologi tillegges stor vekt ved tilsetting.
 • Undervisningsspråket er vanligvis norsk, og det forutsettes derfor at man kan undervise på norsk eller annet skandinavisk språk. 

Det vil normalt bli avholdt intervjuer for aktuelle søkere.

 

Vi tilbyr

Søknaden skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • kopier av vitnemål og attester
 • fullstendig publikasjonsliste
 • eventuelle faglige arbeider som det skal tas hensyn til ved bedømmelsen

Det er mulig å legge utkast til prosjektbeskrivelse ved søknaden. Alternativt kan prosjektbeskrivelse legges frem i etterkant av ansettelse.

Alle søknader må registreres via Universitetet i Oslos elektroniske rekrutteringsprogram Easycruit. Vi ber om at opplastede vedlegg utgjør så filer som mulig, helst en til to PDF-filer.

 Forskrift om tilsetting av stipendiater finner du på følgende adresse: http://www.lovdata.no/for/sf/kd/td-20060131-0102-001.html

 

Nærmere opplysninger om stillingen:

Professor Espen Dietrichs, tlf. 23070835, e-post: espen.dietrichs@medisin.uio.no

 

Ved spørsmål om innlegging av elektronisk søknad og saksgang: Personalrådgiver Erlend Huglen, tlf. 22 84 46 91, e-post: erlend.huglen@medisin.uio.no

 

-

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Universitetet i Oslo ønsker flere kvinner i vitenskapelige stillinger. Kvinner oppfordres til å søke.

Universitetet i Oslo ønsker også flere personer med minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

 • Fylke:
 • Oslo
 • Jobbtype:
 • Engasjement
 • Heltid/Deltid:
 • Heltid
 • Arbeidstid:
 • Dag
 • Søknadsfrist:
 • 05.04.2017
 • Tiltredelse:
 • 01.08.2017
 • Arbeidssted:
 • Nevrologisk avdeling
 • Referansenummer:
 • 2017/3172