Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte
forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) er ett av sju institutter ved Det humanistiske fakultet (HF). Instituttets vitenskapelig ansatte arbeider med forskning, undervisning og formidling innen fagområder som omfatter allmenn lingvistikk (inkludert flerspråklighet), middelalderstudier (norrøn filologi og keltisk), nordisk litteratur (inkludert litteraturformidling og Ibsen-studier), nordisk språk (inkludert norsk som andrespråk) og retorikk og språklig kommunikasjon.
Institutt for lingvistiske og nordiske studier
Doktorgradstipendiatstilling knyttet til prosjektet Myter om språk i middelalderen

En stilling som stipendiat (SKO 1017) innenfor norrøn og irsk filologi er ledig ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN), Universitetet i Oslo. Stillingen er finansiert av Norges forskningsråd og er knyttet til prosjektet Myter om språk i middelalderen (http://www.hf.uio.no/iln/forskning/prosjekter/myter-om-sprak-i-middelalderen/index.html). Prosjektgruppen er en del av et større forskermiljø innenfor norrøn og irsk filologi ved ILN.

 Myter om språk i middelalderen er et prosjekt som undersøker betydningen av myter for oppfatninger om hva språk er, og hva man kan gjøre med språk. Myter kan hjelpe oss å forstå hvordan middelalderens lærde forsøkte å skape rom for sine egne språk i høyere kulturelle, litterære og administrative funksjoner, som alternativ til latin eller gresk. Myter om språk kan dermed også sees i sammenheng med folkespråkenes oppvåkning. Målet med prosjektet er å undersøke hvordan middelalderens intellektuelle forklarte den prosessen som til slutt førte til at de fleste europeere i dag kan bruke sitt eget språk på alle nivåer i det offentlige liv.

Søkeren til prosjektet bør ha inngående kunnskaper i norrøn og gammel- og mellomirsk filologi, samt gode innsikter i latinsk filologi. Stipendiatstillingen skal lede frem til en ph.d.-grad, og søkeren må utforme en prosjektbeskrivelse i lys av det overordnede prosjektet Myter om språk. Ph.d.-prosjektet kan fokusere på tilgrensende relevante problemstillinger, og ikke bare på myter om språk i smal forstand.

Det er forventet at stipendiaten har et opphold et semester ved et annet universitet som har relevans for avhandlingsarbeidet.

Den som tilsettes, vil bli knyttet til fakultetets organiserte forskerutdanning. Det vitenskapelige arbeidet skal munne ut i en doktoravhandling som skal forsvares ved fakultetet med tanke på å oppnå graden ph.d. Den som tilsettes, forventes å gå inn i et forskningsmiljø eller -nettverk og bidra til faglig utvikling i miljøet. Se mer informasjon om doktorgrad og forskerkarriere.

Tilsettingen gjelder for en periode på 3 år. Samtlige doktorgradsstipendiater som leverer doktoravhandlingen til bedømmelse med skriftlig anbefaling fra veileder innen 3 år eller 3 ½ år etter stipendperiodens start, vil få tilbud om henholdsvis 12 eller 6 måneders gjennomføringsstipend.

 Kvalifikasjonskrav

 • mastergrad eller tilsvarende utdanning innen norrøne og/eller irske studier, med dokumentert deltagelse i kurs som bekrefter hans/hennes kunnskaper i norrøn og irsk filologi, samt dokumenterte studier i latin. Avsluttende grad skal være oppnådd ved søknadstidspunkt
 • personlig egnethet og motivasjon for stillingen

Ved vurdering av søknadene vil det bli lagt vekt på:

 • prosjektets vitenskapelige kvalitet, herunder aktualitet og nyskapning
 • søkernes faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet innen tidsrammen
 • søkernes forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen
 • gode samarbeidsegenskaper og evne til å inngå i faglige fellesskap på tvers av disipliner

Søkere som nylig har avlagt avsluttende eksamen med meget gode resultater, kan bli foretrukket 

 Vi tilbyr:

 • lønn kr. 432 700 - 489 300 per år, avhengig av kompetanse
 • kompetanseutvikling i et stimulerende akademisk miljø
 • gode velferdsordninger

Til informasjon skal følgende dokumenter legges ved den elektroniske søknaden, fortrinnsvis i pdf-format:

 • Søknadsbrev som beskriver søkerens kvalifikasjoner og motivasjon for stillingen
 • Curriculum Vitae (med liste over utdanning, ansettelser, undervisningserfaring, administrativ erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter, samt publiserte og upubliserte verker)
 • Karakterutskrift for mastergrad. Søkere med utdanning fra et utenlandsk universitet bes legge ved en veiledning til karaktersystemet ved deres universitet
 • Prosjektbeskrivelse på 3–5 sider (se mal for prosjektbeskrivelse) inkludert fremdriftsplan

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk.

Diplomer, vitnemål, masteroppgaver og lignende skal ikke vedlegges søknaden, men kan bli etterspurt senere.

Det benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Vi viser til retningslinjer for søknadsprosess og ansettelse i stipendiatstillinger.

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

 • Fylke:
 • Oslo
 • Jobbtype:
 • Åremål
 • Heltid/Deltid:
 • Heltid
 • Arbeidstid:
 • Dag
 • Søknadsfrist:
 • 1. mai 2017
 • Tiltredelse:
 • 1. september 2017
 • Referansenummer:
 • 2017/3221