Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte
forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) er en tverrfaglig enhet ved Det juridiske fakultet. SMR har som formål å bidra til realiseringen av de internasjonalt
vedtatte menneskerettighetene. Dette skal skje gjennom forskning og utredning, undervisning, rådgivning, informasjon og dokumentasjon. SMR har status som Nasjonal institusjon for menneskerettigheter og har også en stor internasjonal virksomhet. SMR holder til i lyse og trivelige lokaler i Vika og har for tiden ca.70 ansatte.

Universitetet i Oslo
Direktør for Norsk senter for menneskerettigheter ved Det juridiske fakultet

I forbindelse med at nåværende åremål går ut utlyses stilling som direktør for Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) for perioden 01.01.18-31.12.21. Direktøren ansettes på åremål for fire år, med mulighet for forlengelse av tilsettingen med én periode gjennom fornyet utlysning. Vi søker etter en motivert og dyktig leder.

Direktøren er senterets øverste leder, og leder senterets virksomhet innenfor rammer satt av Universitetet i Oslo og Det juridiske fakultet. Senteret har som formål å drive forskning, utdanning, formidling og anvendt prosjektvirksomhet om menneskerettigheter, og legger vekt på sammenhengen mellom disse virksomhetene. Miljøet er tverr- og flerfaglig og skal fremme menneskerettighetsfaget som akademisk arbeidsfelt. Forskere ved SMR deltar i en rekke forskningsgrupper og senteret har en internasjonal avdeling med anvendte menneskerettighetsprosjekter. En betydelig del av virksomheten er eksternt finansiert. Senteret har et bredt internasjonalt samarbeid. I tillegg til å bidra til undervisning på masterstudiet i rettsvitenskap har senteret også et eget internasjonalt mastergradsprogram, et eget bibliotek og utgir tidsskriftet Nordic Journal of Human Rights. Senteret har et råd med representanter for ansatte, studenter og eksterne. Senterrådets drøftinger er rådgivende for direktøren.

 

Hovedoppgaven for direktøren vil være å videreutvikle senteret som det sentrale forsknings- og utdanningsmiljøet for menneskerettigheter i Norge. Det legges vekt på at direktøren må ha store faglige og strategiske ambisjoner på vegne av senteret.  Direktøren forventes å bidra til og utvikle et innovativt og tverr-/flerfaglig forskningsmiljø, samt styrke samarbeidet med forskningsgrupper ved fakultet og universitet. Direktøren har ansvar for å fremme eksternt finansierte prosjekter og for utadrettet nettverksbygging.

Det legges stor vekt på ledelseserfaring, personlig egnethet, deriblant kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt evne til å virke samlende og motiverende. Det må påregnes noe reising.

SMR har for tiden drøyt 40 ansatte og har et budsjett på ca 50 millioner kroner. SMR holder til i Vika, men vil om noen år samlokaliseres med resten av Det juridiske fakultet rundt Karl Johansgate/Tullinløkka. For mer informasjon se hjemmeside: http://www.jus.uio.no/smr/

 

Krav til den som tilsettes:

 • Vitenskapelig kompetanse på professornivå i rettsvitenskap.
 • Omfattende rettsvitenskapelig produksjon innen menneskerettigheter.
 • Relevant erfaring fra ledelse og administrasjon, samt gode lederegenskaper.
 • Personlig egnethet.
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk og norsk eller et annet skandinavisk språk.
 • Det er ønskelig med internasjonal erfaring.

Vi tilbyr:

 • Lønn: kroner 902 100- 1 030 300(avhengig av kompetanse/ansiennitet).
 • Et internasjonalt og spennende arbeidsmiljø med utviklingsmuligheter.
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse.
 • Stilling i en IA-virksomhet.
 • Gode velferdsordninger, inkludert trening i arbeidstiden

 

Følgende bes lastet opp som vedlegg til den elektroniske registreringen:

 • Søknadsbrev.
 • CV hvor det gjøres rede for: Utdanning, tidligere stillinger, samt vitenskapelig, pedagogisk og administrativ erfaring.
 • Oversikt over vitenskapelig produksjonen og kort redegjørelse for inntil fem vitenskapelige arbeider som søkeren vil framheve.
 • Vitnemål og attester.
 • Oversikt over eventuelle øvrige dokumenterte kvalifikasjoner.

 

Vitenskapelig produksjon sendes til: Norsk senter for menneskerettigheter, P.b. 6706 St. Olavs plass, 0130 Oslo. Arbeidene må sendes i fire eksemplarer, og må foreligge på norsk, svensk, dansk eller engelsk, med mindre senteret samtykker i noe annet. Dersom arbeidene er skrevet av flere forfattere, må arbeidsfordelingen mellom disse dokumenteres med medforfattererklæring.

 

I tråd med Universitetet i Oslos likestillingspolitikk oppfordrer vi alle interesserte til å søke, uavhengige av kjønn og etnisitet.

UiO har særskilte avtaler om universitetets rettigheter til arbeidsresultater frembrakt av ansatte, herunder rettigheter til forskningsresultater.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Alle søkere får skriftlig melding når tilsettingsprosessen er avsluttet. 

Det vises for øvrig til gjeldende retningslinjer og utfyllende bestemmelser for tilsetting i stillinger ved Universitetet i Oslo; se internett: http://www.uio.no/admhb/reglhb/personal/tilsettingovrig/rettledbeskrivstill.xml.

Nærmere opplysninger: Rådsleder Jan-Paul Brekke, mobil-tlf 918 79 903, epost j.p.brekke@samfunnsforskning.no, eller kontorsjef Teis Daniel Kjelling, tlf 22 84 20 12, mobil-tlf 900 85 116, e-post t.d.kjelling@nchr.uio.no.

 • Jobbtype:
 • Åremål
 • Heltid/Deltid:
 • Heltid
 • Søknadsfrist:
 • 19.04.2017
 • Tiltredelse:
 • 01.01.2018
 • Referansenummer:
 • 2017/2492
 • Kontaktpersoner:
 • Teis Daniel Kjelling
  tlf: +47 22842001