Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte
forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for medisinske basalfag arbeider for å øke basalmedisinsk kunnskap slik at vi kan forstå normale prosesser, gi innsikt i mekanismer som forårsaker sykdom, og fremme god helse.
Instituttet er ansvarlig for basalfagene i profesjonsutdanningen i medisin og for masterutdanningen i klinisk ernæring, og har i overkant av 300 ansatte i vitenskapelige, tekniske og administrative stillinger.

Institutt for medisinske basalfag (IMB)
Administrasjonssjef

Institutt for medisinske basalfag søker ny administrasjonssjef etter at vår administrasjonssjef gjennom mange år har gått over i annen stilling ved UiO.

Instituttet har mer enn 300 ansatte, en betydelig andel av forskningsaktiviteten er eksternt finansiert og innhenting av prosjektfinansiering er høyt prioritert. Instituttet rekrutterer forskere fra hele verden. Vårt arbeidsmiljø er internasjonalt og engelsk brukes ofte på samlinger og i møter.

Instituttet ble i 2015 reorganisert i fire fagavdelinger, noen med store underliggende seksjoner. Avdelingene har budsjettansvar og forskningsgruppeledere har personalansvar. Instituttet har verksted, dyrestall, disseksjonssaler og laboratorier og HMS står høyt på dagsorden. Vi gir undervisning i medisin og ernæringsvitenskap og har en egen seksjon for studiestøtte.

Det er enhetlig ledelse på instituttet og stillingen som administrasjonssjef rapporterer til instituttleder og deltar i instituttets ledergruppe. Administrasjonssjefen har på delegert fullmakt et særlig ansvar for instituttets samlede teknisk-administrative funksjoner. Administrasjonssjef vil samarbeide tett med instituttleder i den daglige driften av instituttet, og skal i samarbeid med instituttleder bidra til utvikling og koordinering av prosesser på instituttet, mot instituttets avdelinger og enheter.

Administrasjonssjef skal påse at administrasjonen tilbyr relevant bistand og service overfor instituttleder, fagmiljøenes ledere, grunnenhetens ansatte og samarbeidspartnere. Administrasjonssjef skal påse at administrativ virksomhet ved instituttet utøves i samsvar med lover, avtaler og retningslinjer gitt av overordnet myndighet.

De fleste administrative funksjoner er desentralisert ved Det medisinske fakultet og lagt til instituttnivå, men administrasjonssjefen vil samarbeide tett med fakultetets ledelse og andre administrative ledere ved Det medisinske fakultet.

Administrasjonssjefen har fire seksjonssjefer i sin linje: seksjon for intern service, seksjon for økonomi, seksjon for personal og HMS og seksjon for administrative fellestjenester. Samlet utgjør dette administrasjonssjefens ledergruppe.

Arbeidsoppgaver

Administrasjonssjefen har en sentral rolle i arbeidet med årsplaner, rapporter og budsjett, samt utvikling og oppfølging av strategiske planer. Administrasjonssjefen skal føre tilsyn og kontroll med at instituttets budsjett blir overholdt og skal implementere vedtak fattet av overordnende beslutningsorganer.

Administrasjonssjefen skal bistå avdelingsledere med porteføljestyring og planarbeid og følge opp samarbeidsavtaler med OUS og andre eksterne samarbeidspartnere.

Viktige oppgaver for den nye administrasjonssjefen vil blant annet være å videreutvikle struktur og administrative rutiner for styring og drift av instituttet. Videre vil administrasjonsleder bistå instituttleder i lederoppfølging og prosjektledelse på konkrete utviklingsområder og organisasjonsutviklingsprosesser.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning fra universitet eller høyskole, gjerne med økonomisk-administrative fag i fagkretsen (kan kompenseres med erfaring)
 • Relevant ledererfaring fra administrativ ledelse
 • Erfaring med personal- og budsjettansvar
 • Erfaring fra store organisasjoner, gjerne innen offentlig forvaltning/universitets- og høgskolesektoren
 • Erfaring fra forskningsadministrasjon
 • Erfaring med forbedring og utvikling av rutiner og prosesser
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

Vi søker deg som vil jobbe i en kompleks kunnskapsorganisasjon med mange interessenter. Du har gode analytiske evner, arbeider systematisk og er løsningsorientert. Du har godt utviklede kommunikasjonsevner, god rolleforståelse og samarbeidsevne, fleksibilitet og profesjonalitet. Du er en utpreget brobygger mellom de forskjellige ansattgruppene på instituttet og skaper rom for samhandling. Du er en som samler og motiverer de ansatte til felles innsats for instituttet strategiske mål.

Vi tilbyr

 • Et hyggelig arbeidsmiljø og arbeidsoppgaver med mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Lønn i stillingskode 1054 (kr 643 900 - 835 500)
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden

 Til informasjon skal følgende vedlegg følge søknaden:

 • Søknadsbrev
 • CV

Alle aktuelle kandidater vil bli intervjuet og referanser vil bli innhentet. Det kan bli benyttet testverktøy i vurderingsprosessen.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 

 • Fylke:
 • Oslo
 • Jobbtype:
 • Fast
 • Heltid/Deltid:
 • Heltid
 • Arbeidstid:
 • Dag
 • Søknadsfrist:
 • 05.04.2017
 • Tiltredelse:
 • Snarest
 • Arbeidssted:
 • Domus Medica Sognsvannsveien 9
 • Referansenummer:
 • 2017/3083