Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte
forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo (KHM) er ett av landets største kulturhistoriske museer, og er både et museum og en universitetsenhet med status på linje med UiOs fakulteter. Det rommer den største arkeologiske samlingen i Norge fra forhistorisk tid og middelalder, inkl. vikingskipene på Bygdøy, en betydelig kirkekunstsamling fra middelalderen, en antikksamling fra Middelhavslandene og et runearkiv. Museet har i tillegg en betydelig etnografisk samling med gjenstander fra alle verdensdeler samt Norges desidert største mynthistoriske samling.
Kulturhistorisk museum
Stipendiatstillinger i nordisk arkeologi

Arkeologisk seksjon søker høyt kvalifiserte og motiverte forskertalenter til to ledige stipendiatstillinger (SKO 1017) i nordisk arkeologi

Kulturhistorisk museum driver nyskapende, tverrfaglig forskning av høy kvalitet i nært samspill med formidling og forvaltning av kultur og kulturarv. Museet arbeider for å styrke sammenhengen mellom samfunnsoppgaver i kulturminneforvaltningen og våre prioriterte satsningsområder: kulturarv, innovasjon og landskap i krise (http://www.khm.uio.no/forskning/satsningsomrader/).

Arkeologisk seksjon har ansvar for Kulturhistorisk museums samlinger av nordiske oldsaker, middelalderkunst og runeinnskrifter, og forvaltningsansvar for fornminner og bergkunst i de ti fylkene som hører inn under vårt museumsdistrikt. Hvert år utfører seksjonen 50-60 forvaltningsgravninger. Arkeologisk seksjon har en stab på 60 fast ansatte arkeologer og ekspertise på alle perioder og samlingsområder, med et særlig stort fagmiljø innenfor eldre steinalder og vikingtid.

Vi søker kandidater som ønsker å mobilisere museets samlinger og sette materialet fra forvaltningsundersøkelsene inn i en større forskningsmessig sammenheng. Bred faglig tilnærming og vitenskapelig dristighet vil bli vektlagt i vurderingen. Universitetet i Oslo oppfordrer til internasjonal mobilitet og vi ønsker prosjekter som åpner for dette.

Stipendiatene vil bli knyttet til en av museets forskergrupper, og ha arbeidsplass og veileder ved Kulturhistorisk museum.

Søknadskriterier

Søkere må ha mastergrad eller tilsvarende utdanning innen et av museets fagområder eller i et annet relevant fag.

Stipendiatstillingen er en utdanningsstilling, med en fullført forskerutdanning frem til doktorgrad som mål. Stipendiatene vil bli knyttet til forskerutdanningen ved Institutt for Arkeologi, Konservering og Historie. Den som tilsettes må tilfredsstille kravene til opptak på faglig relevant PhD-program ved Universitetet i Oslo, og må selv søke om opptak innen gitte frister.

Vi tilbyr

 • lønn fra kr 432 700- 489 300 kr. pr. år, (opprykk etter ansiennitet i stillingen)
 • driftsmidler
 • et profesjonelt stimulerende arbeidsmiljø
 • god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • stilling i en IA-virksomhet
 • gode velferdsordninger

Søknaden

Søkere må levere følgende dokumenter elektronisk via EasyCruit, fortrinnsvis i pdf-format: 

 • søknadsbrev
 • en beskrivelse av et selvstendig PhD-prosjekt som svarer til ett eller flere av Kulturhistorisk museums faglige satsningsområder (maks 14 000 tegn uten mellomrom, eller ca. 5 sider tekst). Prosjektbeskrivelsen må inneholde en presentasjon av problemstillinger, valg av empirisk materiale, teori og metode, i tillegg til en detaljert gjennomføringsplan og en tidsplan for prosjektet
 • Curriculum Vitae (fullstendig oversikt over utdanning, praksis, og relevant faglig arbeid)
 • liste over publikasjoner og andre faglige arbeider av relevans for søknaden
 • utskrift av bedømmelse av MA-grad. Søkere fra land utenfor Skandinavia oppfordres til å legge ved en forklaring på sitt universitets karaktersystem
 • kopier av vitnemål og attester
 • utfylt søknadsskjema for opptak til doktorgradsstudium
 • anbefalelsesbrev fra minst 2 referanser, med kontaktinformasjon

Vårt elektroniske rekrutteringssystem vil be deg om å laste opp dokumentene i angitte rekkefølge. Utskrifter av bedømmelser skal lastes opp som ‘Vedlegg’ under ‘Annet.’ Vennligst legg merke til at alle dokumenter må være på engelsk eller et skandinavisk språk. 

MA-oppgaver og lignende skal ikke leveres sammen med søknaden, men søkere kan bli bedt om å levere denne typen arbeider eller ytterligere informasjon senere. 

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Ved vurdering av søknaden vil det bli lagt vekt på følgende forhold:

Prosjektbeskrivelsens kvalitet, herunder

 • Prosjektets helhetsgrep og overordnede struktur
 • Vitenskapelig dristighet og vitenskapelig nytenkning
 • Relevans for museets forskningsprofil og satsningsområder
 • Gjennomførbarhet, gjennomføringsplan og ressursdisponering
 • Formidlingsplaner
 • Nasjonalt og internasjonalt samarbeid
 • Nettverksressurser
 • Etiske implikasjoner

samt søkerens akademiske og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet.

Vennligst se forskrift om Tilsettingsvilkår i stipendiatstillinger.

Universitetet i Oslo har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater.  

Universitetet i Oslo ønsker å oppnå kjønnsbalanse blant sine ansatte og å ansette personer med etnisk minoritetsbakgrunn.

I henhold til Offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Ansettelse: Høsten 2017. Stipendiatstillingens varighet er 3 år.

 • Fylke:
 • Oslo
 • Jobbtype:
 • Engasjement
 • Heltid/Deltid:
 • Heltid
 • Arbeidstid:
 • Dag
 • Søknadsfrist:
 • 27.3.2017
 • Referansenummer:
 • 2017/3032
 • Kontaktpersoner:
 • Professor Brit Solli
  tlf: +47 22859566
 • Seksjonssjef Anne Lene Melheim
  tlf: +47 22841957
  mob: +47 997 55 435