Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte
forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) er et av tre institutter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo.

ILS er Norges ledende miljø innen fagdidaktikk, utdanningsledelse og praksisrelevant skoleforskning og har ansvar for Norges første senter for fremragende utdanning, ProTed, som er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø. Ved instituttet ligger også EKVA (Enhet for Kvantitative Utdanningsanalyser) og fire fakultære forskergrupper (CLEG, TEPEC, SISCO og LEA).

Instituttet er landets største lærerutdanner på universitetsnivå med ca. 500 studenter på praktisk-pedagogisk utdanning og integrert lektorutdanning, ca. 100 masterstudenter i fagdidaktikk og ca. 200 masterstudenter i utdanningsledelse. I samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo og Statoil driver ILS også studieprogrammet Teach First Norway.

ILS har ca. 40 administrative og bortimot 90 vitenskapelige ansatte.
Institutt for lærerutdanning og skoleforskning
Postdoktor ved ProTed – senter for fremragende lærerutdanning

Ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning(ILS) er det ledig en treårig stilling som postdoktor knyttet til ProTed, senter for fremragende lærerutdanning (SFU). ProTed er Norges første SFU og har som oppgave å utvikle femårige forskningsbaserte, fremtidsrettede og integrerte masterprogram i lektorutdanningen, se http://www.uv.uio.no/proted/

Ved ILS er ProTed involvert i dette arbeidet for trinnene 8 – 13. På ILS innebærer det integrerte masterprogrammet tett samarbeid mellom fem fakultet (HH, MN, SV, TF og UV). Et integrert program gir lektorstudentene muligheten til å lære og utvikle sin profesjonskompetanse på mange ulike arenaer og i møte med flere ulike kunnskapsområder/ fagpraksiser underveis i studieløpet. Vi søker en postdoktor som ønsker å forske på hvordan lektorstudentene over tid etablerer, utvikler og vedlikeholder egen profesjonsidentitet og profesjonsforståelse i dette spenningsfeltet.


Beskrivelse av arbeidsområdet

ProTed går fra 01. januar 2017 inn i sin andre periode som SFU. Dette gir en enestående mulighet for å drive longitudinell forskning på lektorstudenters læringsløp gjennom det femårige integrerte lektorprogrammet på UiO. Lektorstudenten(e) står i sentrum for forskningsprosjektet. Vi er særlig interessert i å forstå hvordan og i hvilken grad lektorstudentene integrerer flere kunnskapsformer i sin forståelse og utøvelse av sin profesjonsidentitet. Forskningsprosjektet vil bidra til å utvikle ny innsikt av betydning for det femårige integrerte lektorutdanningsprogrammet, og bidra til at vi bedre forstår hvordan lektorstudenter fra ulike akademiske fagfelt utvikler egen profesjonsforståelse. Vi søker derfor en kandidat med kunnskap om både lærerutdanning og profesjonsutøvelsen i skolen. Kandidaten vil ha et nært og aktivt samarbeid med både ledelsen og medarbeidere i ProTed, samt en rekke ansatte på ILS og relevante fakulteter på UiO.

Kandidaten må regne med å presentere, formidle og dele resultater fra forskningsprosjektet, både underveis og ved prosjektets slutt, da det er stor interesse i sektoren for spørsmål knyttet til integrerte lærerutdanninger.

Ansettelse i stilling som postdoktor har som hovedmål å kvalifisere forskere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger innenfor deres respektive fagfelt.

Vi søker en høyt motivert kandidat med en stor interesse for utdanningsvitenskapelig forskning innen fagområdet. Den som tilsettes forventes å delta aktivt i fagmiljøet ved instituttet og i sektoren.

Tilsettingen gjelder for en periode på tre år. Det kan avtales inntil 10 % pliktarbeid. For retningslinjer for ansettelse i postdoktor- og stipendiatstillinger ved UiO, se følgende nettside


Kvalifikasjonskrav

For tilsetting kreves doktorgrad eller grad tilsvarende en norsk doktorgrad (PhD) innenfor et kunnskapsfelt med relevans for lærerutdanning.  For søkere som ikke har disputert er det en forutsetning at doktorgradsarbeidet er levert til vurdering før søknadsfristens utløp. Det er en forutsetning for tiltredelse i postdoktorstillingen at disputasen er godkjent.

Kandidaten må gi en prosjektbeskrivelse (inntil 10 sider inkludert referanseliste og tidsplan). I prosjektbeskrivelsen må kandidaten gjøre rede for det fenomenet som skal undersøkes, begrepsmessig rammeverk eller teoretisk perspektiv, metodologisk(e) tilnærming(er), og planlagt publisering. 


Ved vurdering av søknadene vil det bli lagt vekt på:

 • Prosjektbeskrivelsens kvalitet og relevans
 • Søkers faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet.
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen
 • Gode samarbeidsevner og evne til å inngå i faglige fellesskap på tvers av disipliner


Søknaden sendes elektronisk via Easycruit og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Publikasjonsliste
 • Gyldige kopier av vitnemål og attester
 • Prosjektbeskrivelse inkludert fremdriftsplan (maks 10 sider). Det forutsettes at søkeren vil kunne gjennomføre prosjektet i løpet av tilsettingsperioden.
 • Andre faglige arbeider som det skal tas hensyn til ved bedømmelsen.

Søknaden utformes på norsk, et annet skandinavisk språk, eller på engelsk.  

Intervju vil som hovedregel bli benyttet i tilsettingsprosessen.


Vi tilbyr

 • Lønn etter lønnstrinn 57-65 (NOK 473 400 – 548 700 pr. år avhengig av kompetanse)
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger


UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Universitetet i Oslo ønsker flere personer med minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. 

 • Fylke:
 • Oslo
 • Jobbtype:
 • Åremål
 • Heltid/Deltid:
 • Heltid
 • Arbeidstid:
 • Dag
 • Søknadsfrist:
 • 20. april 2017
 • Arbeidssted:
 • Oslo
 • Referansenummer:
 • 2016/14819
 • Kontaktpersoner:
 • Instituttleder Rita Hvistendahl
  tlf: +47 22844030
 • Professor Doris Jorde
  tlf: +47 22856110
 • Førstekonsulent Ingjerd Mathisen
  tlf: +47 22858130