Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte
forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det juridiske fakultet har Norges største forsknings- og
utdanningsmiljø for rettsvitenskap, kriminologi og rettssosiologi med ca 4 300 studenter og 300 ansatte. Fakultetet er fordelt på fem institutter og en fakultetsadministrasjon.
Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet
Professor/førsteamanuensis i rettsvitenskap

Vil du bli en del av Norges største fagmiljø innen rettsvitenskapelig forskning?

Beskrivelse

Ved Det juridiske fakultet er det én ledig stilling som professor/førsteamanuensis i rettsvitenskap innenfor fagområdet klarspråk og lovgivningslære. Stillingen er en del av et nyopprettet forsknings- og undervisningsprosjekt om klarspråk og lovgivningslære med finansiering fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) for de ti første år http://www.jus.uio.no/forskning/prosjekter/klarsprak/. Den som ansettes skal ta over ledelsen av fakultetets klarspråk-prosjekt og skal utvikle prosjektet videre gjennom tiltak innenfor forskning og undervisning, og videreutvikle studietilbud i samarbeid med andre institusjoner.

Til stillingen ligger undervisnings- og forskningsplikt innen fagområdet klarspråk og lovgivningslære, samt plikt til å undervise i andre sentrale obligatoriske fag i rettsvitenskap. Arbeidsoppgavene i stillingen består av 47,5% forskning, 47,5% undervisning, og 5 % administrasjon.

 

Kvalifikasjonskrav

Søkere må dokumentere generell vitenskapelig kompetanse på minst førsteamanuensisnivå (doktorgrad eller tilsvarende) eller på professornivå i rettsvitenskap.

Søkere må dokumentere grunnutdanning i form av en fem-årig norsk mastergrad i rettsvitenskap.

Minst ett omfattende arbeid må gi en grundig behandling av et rettdogmatisk emne på grunnlag av norske rettskilder, folkerettslige rettskilder eller komparativt materiale som er relevante for norske forhold.

Det vil bli lagt særlig vekt på om søker har vitenskapelige arbeider som er relevante for fagområdet klarspråk og lovgivningslære. Arbeidene må være skrevet på godt norsk språk, bokmål og/eller nynorsk. Det vil bli lagt vekt på om søker har ytterligere kompetanse om språk og om den norske språklige situasjonen. Videre vil det bli lagt vekt på planer for egen forskning innenfor fagområdet, relevant erfaring fra undervisning og planer om undervisningstiltak med hensyn til klarspråk og lovgivningslære for studentene.

For ansettelse som professor kreves det vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder", jf. § 1-2 i denne forskriften:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-02-09-129

Søkere som blir innstilt på grunnlag av den skriftlige bedømmelsen vil bli invitert til intervju og vil også måtte avholde en eller flere prøveforelesninger som det vil bli lagt vekt på ved den endelige vurderingen.

Søkere må ha nødvendige faglige forutsetninger for å undervise, veilede og delta i eksamen innenfor rettsstudiets obligatoriske fag.

Søkere må også være villige til å påta seg administrative oppgaver etter gjeldende bestemmelser.

 

Vurderingsgrunnlag

Ved vurderingen av søkerne vil det i henhold til gjeldende regler bli tatt hensyn til vitenskapelige og pedagogiske kvalifikasjoner, og eventuell kvalifiserende virksomhet av annen art. Så vel norsk som internasjonal prosjekterfaring, språkkunnskaper, evne til samarbeid, administrative kvalifikasjoner og personlig egnethet vil bli tillagt vekt. Fakultetet oppmuntrer ansatte om å søke ekstern finansiering til forskningsprosjekter. Erfaring med å søke eksterne forskningsmidler vil derfor være positivt.

I rangeringen av kompetente søkere trekkes hele bredden av kvalifikasjoner inn og vurderes eksplisitt. Det legges særlig vekt på kvalifikasjoner som står sentralt i kunngjøring og stillingsbeskrivelse.

Søkeren skal utarbeide et notat på totalt maksimum 6 sider som redegjør for:

(1)   Søkerens pedagogiske syn.

(2)  Plan for egen forskning de kommende år.

(3)  Søkerens erfaringer fra formidling på eget felt, og forslag til framtidig formidling.

 

Vitenskapelige kvalifikasjoner og godt språk i de framlagte arbeider tillegges vekt foran øvrige faglige og andre kvalifikasjoner.

Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne i løpet av to år etter tilsetting. Den som tilsettes kan bli pålagt faglæreransvar, undervisning og andre oppgaver knyttet til klarspråk etter nærmere bestemmelse av fakultetet.

 

Vi tilbyr

 • lønn for tilsetting som professor NOK 830 100,- til 985 700,- (ltr. 82-88)
 • lønn for tilsetting som førsteamanuensis NOK 617 800 til 702 500 (ltr. 70-76)
 • et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • stilling i en IA-virksomhet
 • gode velferdsordninger

 

Informasjon

Følgende bes lastet opp som vedlegg til den elektroniske søknaden:

 • søknadsbrev
 • CV
 • fullstendig oversikt over vitenskapelig produksjon og kort redegjørelse for inntil 10 vitenskapelige arbeider som søker ønsker tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • vitnemål og attester
 • notat om undervisning, forsknings- og formidlingsplaner
 • en oversikt over øvrige kvalifikasjoner med dokumentasjon

I tillegg kan inntil 10 vitenskapelige arbeider sendes til Det juridiske fakultet, Pb 6706 St. Olavs plass, 0130 Oslo. Arbeidene må sendes i fire eksemplarer, og må foreligge på norsk, svensk, dansk, eller engelsk med mindre fakultetet samtykker til noe annet. Dersom arbeidene er skrevet av flere forfattere må arbeidsfordelingen mellom disse dokumenteres med medforfattererklæring.

UiO har særskilte avtaler om universitetets rettigheter til arbeidsresultater frembrakt av ansatte, herunder rettigheter til forskningsresultater.

Tilsettingsprosedyrer er for øvrig regulert i ”Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger”. Vi viser også til "Veiledning for søkere og medlemmer av bedømmelseskomiteer om dokumentasjon, vurdering og vektlegging av kvalifikasjoner ved tilsetting / opprykk i faste vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Oslo".

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I tråd med likestillingspolitikken ved Universitetet i Oslo oppfordrer vi alle interesserte til å søke, uavhengige av kjønn og etnisitet.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 • Fylke:
 • Oslo
 • Jobbtype:
 • Fast
 • Heltid/Deltid:
 • Heltid
 • Arbeidstid:
 • Dag
 • Søknadsfrist:
 • 15.09.2017
 • Arbeidssted:
 • Oslo sentrum
 • Referansenummer:
 • 2017/341