Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte
forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo (KHM) er ett av landets største kulturhistoriske museer, og er både et museum og en universitetsenhet med status på linje med UiOs fakulteter. Det rommer den største arkeologiske samlingen i Norge fra forhistorisk tid og middelalder, inkl. vikingskipene på Bygdøy, en betydelig kirkekunstsamling fra middelalderen, en antikksamling fra Middelhavslandene og et runearkiv. Museet har i tillegg en betydelig etnografisk samling med gjenstander fra alle verdensdeler samt Norges desidert største mynthistoriske samling.
Universitetet i Oslo Kulturhistorisk museum
Utgravningsleder

Ved Kulturhistorisk museum er det en ledig stilling som utgravningsleder(rådgiver SKO 1434) knyttet til Kongsgårdsprosjektet Avaldsnes. Stillingen er plassert i Arkeologisk seksjon med varighet fra 01.05.2017 til 31.05.2018.

Kongsgårdsprosjektet Avaldsnes

Med finansiering fra Karmøy kommune gjennomførte Kongsgårdprosjektet Avaldsnes ved KHM i 2011–12 utgravninger på Avaldsnes, Karmøy kommune, Rogaland. I 2017 skal prosjektet grave ut restene av et muret kongsgårdanlegg fra omkring 1300, som ble oppdaget i 2012. Utgravningen vil bli gjennomført i 14 uker sommeren 2017, rapportering og publisering av resultatene vil strekke seg inn i 2018. Prosjektets stab består av prosjektleder Dagfinn Skre, utgravningsleder, og en feltleder GIS. Under utgravningene vil det dessuten bli ansatt tre feltassistenter.

Avaldsnes på Karmøy er kjent fra sagakilder som Harald Hårfagres kongsgård. Gårdens status som kongsgård er veldokumentert fra høymiddelalder, og Håkon Håkonsson fikk bygd ett av sine 14 kongelige kapeller der; Olavskirken, som fremdeles står. Også i jernalderen var Avaldsnes en betydningsfull plass, og Flaghaug-graven, regnet som Skandinavias rikeste mannsgrav fra romertid, er funnet der.

Kongsgårdprosjektet Avaldsnes, som avsluttes 2019 og er finansiert av Karmøy kommune, har som hovedmål å undersøke kongsgårdens plass i det tidlige norske kongedømmet og deres rolle i kongedømmets forhistorie gjennom jernalderen og frem i middelalder. Forskningsprosjektet trekker inn et bredt kildemateriale, men utgangspunktet er utgravningene på Avaldsnes. Utgravningene i 2011–12 konsentrerte seg om bosetningsspor fra perioden førromersk jernalder til nåtid på og ved tunet, men oppdaget altså også det høymiddelalderske kongsgårdanlegget. Rapport for utgravningen 2011–12 samt prosjektplanen for utgravningen av middelalderanlegget 2017 kan man få tilsendt ved å henvende seg til prosjektleder Dagfinn Skre.

Med forbehold om at Riksantikvarens vilkår for dispensasjonen fra Kulturminneloven oppfylles, utlyses følgende stilling:

Utgravningsleder (rådgiver SKO 1434)

Utgravningslederen skal forberede og stå for den daglige ledelse av utgravningen, samt for etterarbeid. Dette omfatter dokumentasjon i felt, katalogisering av funn, prøvebehandling, rapportering. Basert på utgravningsresultatene skal utgravningsleder skrive en artikkel rettet mot et internasjonalt fagpublikum. Utgravningslederen refererer til prosjektlederen, som har det overordnede ansvaret for prosjektet.

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad eller tilsvarende innen nordisk arkeologi
 • Omfattende erfaring som feltleder, helst også som utgravningsleder
 • Fortrinnsvis erfaring med undersøkelse av bygningsrester og kulturlag av middelaldertyper
 • Fortrinnsvis erfaring med GIS/Intrasis og digital feltdokumentasjon
 • Fortrinnsvis produsert vitenskapelige publikasjoner med relevant tema

Arbeidet medfører betydelig feltarbeid i sommerhalvåret, og det er nødvendig med sertifikat for bil.

Personlige egenskaper

Kulturhistorisk museum ønsker feltarkeologer med gode lederegenskaper og som har evne til å arbeide i team.

Vi tilbyr

 • Arbeid i Norges største arkeologfaglige miljø
 • Lønn som rådgiver i stillingskode 1434 fra kr 446 900,- til 516 000,- avhengig av kompetanse og erfaring.
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger

Til informasjon skal følgende vedlegg følge søknaden:

 • søknadsbrev
 • CV
 • Fullstendig liste over feltarbeid
 • Liste over publikasjoner med angivelse av inntil fem som søkeren anser som mest relevante

Søknaden sendes elektronisk via Easycruit. Oversikten over arbeid med arkeologiske utgravninger skal spesifiseres på følgende måte i listen over feltarbeid: type utgravning, stilling, antall uker i felt, antall uker etterarbeid. 

Attester, vitnemål, oversikt over referanser, samt eventuelle relevante vitenskapelige publikasjoner tas med til et eventuelt intervju.

Som statlig institusjon har vi et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med etnisk minoritetsbakgrunn.

UiO har særskilte avtaler om universitetets rettigheter til arbeidsresultater frembrakt av ansatte, herunder rettigheter til forskningsresultater.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 • Fylke:
 • Oslo
 • Jobbtype:
 • Engasjement
 • Heltid/Deltid:
 • Heltid
 • Arbeidstid:
 • Dag
 • Søknadsfrist:
 • 22.2.2017
 • Referansenummer:
 • 2017/1892
 • Kontaktpersoner:
 • Prosjektleder Dagfinn Skre
  tlf: +47 22859565
  mob: +47 93029716