Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte
forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Psykologisk institutt er det eldste psykologiske instituttet i Norge. Forskningen ved instituttet er internasjonalt rettet med flere internasjonale samarbeidsprosjekter, og avspeiler psykologiens mangfold og kontaktflate med andre vitenskapelige disipliner, i medisin, humaniora og samfunnsfag. Studietilbudet i psykologi omfatter profesjonsstudiet i psykologi, samt et bachelor- og mastergradsprogram. I tillegg har instituttet en forskerutdanning (Ph.D.-grad) med 140 registrerte kandidater. Instituttet har en stab på 60 faste vitenskapelig ansatte, ca 50 stipendiater og postdoktorer, og en teknisk/administrativ stab på 22 personer.
Universitetet i Oslo Psykologisk institutt
Stipendiatstilling i "Prosjekt dobbelkompetanse i psykologi" ved Psykologisk institutt og Modum Bad

Beskrivelse

"Prosjekt dobbelkompetanse i psykologi" er et nasjonalt rekrutteringsprosjekt for stillinger som krever dobbelkompetanse innen psykologi. Med dobbelkompetanse menes dokumentert forskningskompetanse (avlagt doktorgrad) og spesialistkompetanse (godkjent spesialist innen kliniske områder, Norsk Psykologforening). Finansieringen av den kliniske delen av rekrutteringsstillingene skjer nå ut fra regionale samarbeidsavtaler mellom de aktuelle psykologiske fagmiljøene og aktuelle helseforetak.

Rekrutteringsstillingene består av to selvstendige deler: en stipendiatperiode på 3 år og en spesialistkandidatperiode på 4 år. Ansettelse i stipendiatstillingene skjer med Psykologisk institutt som arbeidsgiver, mens ansettelse i spesialistkandidatstillinger skjer med et HF som arbeidsgiver. Spesialistutdanningen i denne stillingen skjer innen spesialitet i klinisk voksenpsykologi, samt en tentativ plan for fordeling av tid i doktorgradstipend og spesialistkandidat for de 7 årene. Planen for spesialistutdanning vurderes av Norsk Psykologforening.

 

Det utlyses et Dobbeltkompetanse (DK)-prosjekt innen temaet endringsmekanismer i psykoterapi. DK-prosjektet skal være en del av et større prosess-utfall prosjekt som planlegges gjennomført ved Modum Bads kliniske avdelinger. Dette hovedprosjektet dreier seg om endringsmekanismer i psykoterapi på tvers av type psykisk lidelse og behandlingsmetode. Kartlegging av mekanismer for endring gir mulighet til å fokusere på disse i terapi, rette forbedrede intervensjoner mot dem og ”skreddersy” intervensjonen til den enkelte klient. Kartlegging av mekanismer krever derfor gjentatte observasjoner både av mekanismevariabler og utfallsvariabler i løpet av terapien. Mekanismevariabler omfatter gjerne teorispesifikke faktorer som visse typer kognisjoner/kognitiv aktivitet, selvfølelse/emosjonsregulering, og mestringsatferd så vel som fellesfaktorer som allianse, motivasjon og forventninger. I tillegg til selvopplevelse uttrykt i selvrapport er det også ønskelig å måle disse prosessene gjennom atferdsreaksjoner i eksperimentelle paradigmer. Teoretisk begrunnede biologiske (for eksempel hjerteratevariabilitet) og nevrofysiologiske korrelater kan derfor være aktuelle for gjentatt måling i prosjektet. For å analysere innen-individ relasjoner mellom mekanismevariabler og utfall og aggregere disse relasjonene over individer kreves avanserte statistiske metoder.

I det aktuelle DK-prosjektet forutsettes det at det er lagt opp til et nært samarbeid mellom Psykologisk Institutt og Modum Bad med en veileder på hvert sted. Ta kontakt med relevante miljøer på PSI og Modum Bad for å få tilsendt hovedprosjektbeskrivelse og ved eventuelle spørsmål om gjennomføring av prosjektet.

Kvalifikasjonskrav og personlige kvalifikasjoner

 • Den som blir tilsatt må være cand. psychol. eller ha en tilsvarende utdanning som gir autorisasjon som psykolog i Norge. I samsvar med planen for rekrutteringsprosjektet vil søkere som har fullført mer enn to år av spesialistopplæringen på tidspunktet for utlysningen, ikke være aktuelle.
 • Kandidaten må beherske norsk eller annet skandinavisk språk flytende.
 • Det vil bli lagt vekt på tematisk eller metodisk nærhet mellom forskningsprosjekt og klinisk spesialisering, og at det er inngått et nært samarbeid med Modum Bad som finansierer spesialistløpet
 • Gode evner til samarbeid – særlig med klinisk personale og pasienter - og til å inngå i faglige fellesskap.
 • Søkerne må tilfredsstille kravene til opptak på PhD-programmet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Tildeling av stipend skjer i instituttstyret ved Psykologisk institutt etter en samlet vurdering av prosjektplan, plan for spesialistutdanning, avtale med Modum Bad, samt intervju.

Vurderingen av søkerne baseres i første rekke på prosjektets relevans og kvalitet, dokumenterte kvalifikasjoner og forutsetninger for å gjennomføre prosjektet i samsvar med kriteriene for opptak til PhD-programmet. Det vil bli gjennomført intervjuer i forbindelse med rekrutteringen til disse stillingene.

Det forutsettes at stipendiaten deltar i instituttets og fakultetets PhD-program, og at søkeren legger fram en plan for forskningsarbeidet som fører fram til PhD-graden.

I henhold til gjeldende retningslinjer vil eventuell tid som forskningsassistent eller tilsetting i annen rekrutteringsstilling helt eller delvis bli trukket fra tilsettingstiden som stipendiat dersom søkerens forskningsarbeid som stipendiat vil være en direkte fortsettelse av tidligere utført arbeid i tilsvarende stilling, eller om tidligere utført arbeid eller forskerutdanning vil være faglig relevant for den aktuelle tilsettingen.

Det vises for øvrig til gjeldende forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

UiO tilbyr:

 • Lønn kr. 432 700 – 489 300 per år avhengig av kompetanse
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger
 • Stilling i en IA-virksomhet

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål og attester, fullstendig publikasjonsliste og eventuelle faglige arbeider som det skal tas hensyn til ved bedømmelsen
 • Søknaden skal inneholde en plan for gjennomføring av forskerutdanning i henhold til retningslinjer for opptak til doktorgradsprogrammet ved Psykologisk institutt.  
 • Søkere til stillingen bes å utforme en maks 10 siders prosjektbeskrivelse av et delprosjekt innen hovedtemaet. Det vil bli vektlagt at kandidaten kan fremvise en plan for sitt spesialistløp og kan dokumentere at vedkommende har inngått samarbeid med Modum Bad som vil legge til rette for - og finansiere - spesialistløpet. Prosjektbeskrivelsen skal ikke overskride 10 sider i skriftstørrelse 12 med enkel linjeavstand, og skal i tillegg til det vitenskapelige prosjektet, beskrive veiledningsforhold, plan for gjennomføring, og budsjett.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Universitetet i Oslo har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn.

Universitetet i Oslo ønsker også flere personer med minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

 • Fylke:
 • Oslo
 • Jobbtype:
 • Engasjement
 • Heltid/Deltid:
 • Heltid
 • Arbeidstid:
 • Dag
 • Søknadsfrist:
 • 09.03.2017
 • Tiltredelse:
 • 01.09.2017
 • Arbeidssted:
 • Psykologisk institutt og Modum Bad
 • Referansenummer:
 • 2017/1771