Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for helse og samfunn (Helsam) ved Det medisinske fakultet ble etablert 1. januar 2010 som en sammenslåing av tre tidligere institutter. Helsams forskning og undervisning spenner over et bredt felt med mange ulike teoretiske utgangspunkt. De vitenskapelige ansatte har helseprofesjonsbakgrunn og/eller bakgrunn i realfag, samfunnsvitenskap og humanistiske fag. Instituttet har ansvar for seks masterprogram (hvorav to engelskspråklige) og ett bachelorprogram, og for deler av undervisningen på profesjonsstudiet i medisin. Instituttet er lokalisert ved Ullevål sykehus og i Forskningsveien på Vindern. Staben består av vel 300 ansatte, og det er rundt 170 PhD-studenter og i underkant av 700 bachelor og masterstudenter knyttet til instituttet. Det årlige budsjett er rundt 140 mill kr, hvorav rundt 60 mill kr er eksternt bevilgede midler.

Institutt for helse og samfunn (HELSAM)
Førsteamanuensis i samfunnsmedisin og global helse - vikariat

Det er ledig et 50% vikariat som førsteamanuensis i medisin(samfunnsmedisin) ved Institutt for helse og samfunn(Helsam), Det medisinske fakultet.

Institutt for Helse og samfunn er kjennetegnet av en bred forståelse av sykdom, helse og helsetjenester der både kultur, miljø, samfunn og biologi spiller inn. Denne kompleksiteten reflekteres både i instituttets forskning, undervisning og formidling. Personer i vitenskapelige stillinger er formelt sett ansatt ved instituttet men har arbeidssted og faglig forankring ved en av avdelingene. Den eller de aktuelle stillingene er forankret ved Avdeling for samfunnsmedisin og global helse.

Avdeling for samfunnsmedisin og global helse er en tverrfaglig enhet som består av forskere med bakgrunn fra medisin, samfunnsfag og humaniora. Vår forskning foregår primært innenfor sosialmedisin, sosiale ulikheter i helse, forebyggende arbeid, global helse, epidemiologi,medisinsk antropologi og medisinsk historie. Avdelingen er ansvarlig for veiledning av PhD kandidater og forskerkurs, undervisningen i samfunnsmedisin i medisinstudiet samt et masterprogram i International Community Health.

Stillingen skal bidra til videreutvikling og konsolidering av arbeidet med ‘Oslo 2014’ (medisinstudiets nye studieplan). Det forutsettes derfor at søker har praktisk erfaring fra tilsvarende arbeid.

Den som tilsettes skal lede og initiere forskning og forskningsveiledning, utvikle nye undervisningsprosjekter i medisinstudiet, undervise studenter og stipendiater og påta seg eksamensarbeid samt administrative oppgaver etter de til enhver tid gjeldende regler. Fakultetet har ansvar for undervisning (inklusive eksamensarbeid) på profesjonsstudiet i medisin/odontologi og fakultetets
bachelor- og mastergradsprogram. I tillegg har fakultetet ansvar for forskerutdanningen. Stillingsinnehaver plikter å utføre undervisning (inklusive ikke fagspesifikke veilederoppgaver som for eksempel PBL-grupper) i henhold til de behov fakultetet/instituttet til enhver tid har, innenfor de veiledende tidsmessige rammer som er satt for stillingen.

Nærmere presisering av fagområde, ansvarsfelt, arbeidsplikter og eventuelle andre forhold som det vil bli lagt vekt på ved tilsettingen, er inntatt i egen stillingsbeskrivelse (betenkning).

Kvalifikasjonskrav

 • Søker må ha medisinsk embetseksamen
 • Det forutsettes at søker har praktisk erfaring med utvikling av undervisning
 • Stilling som førsteamanuensis forutsetter fullført og godkjent ph.d eller tilsvarende akademiske kvalifikasjoner
 • Den som tilsettes må ha pedagogisk basiskompetanse, og søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere slik basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av to år. Nærmere retningslinjer er nedfelt i "Regler for vurdering og vektlegging av pedagogisk kompetanse".
 • Søkere må kunne undervise på norsk, svensk eller dansk innen to år, og må i mellomtiden kunne undervise på engelsk

Personlige egenskaper

 • Samarbeidsegenskaper og miljøskapende evner vil bli vektlagt
 • Det forventes aktiv deltagelse i fagmiljøet ved avdelingen og instituttet samt interesse for tverrfaglig samarbeid

Vi tilbyr

 • lønn kr 605 800 - 720 000 pr år avhengig av kvalifikasjoner
 • 50% stilling i 2,5 år
 • et hyggelig og spennende arbeidsmiljø
 • god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • stilling i en IA-virksomhet, gode velferdsordninger og trening i arbeidstiden

Søknaden  skal inneholde:

 • Søknad
 • CV
 • Publikasjonsliste
 • Maksimum 10 vitenskapelige arbeider som søkeren vil har tillagt spesiell vekt ved bedømmelsen og en redegjørelse for disse
 • Beskrivelse av egen forskningsprofil i relasjon til eksisterende forskning ved avdelingen
 • En oversikt over øvrige kvalifikasjoner bilagt dokumentasjonen

Se også veiledning for søkere til vitenskapelig stilling ved Det medisinske fakultet.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen, og det kan også være aktuelt med prøveforelesning.

Tilsettingsprosedyrer er for øvrig regulert i ”Regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger”.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Universitetet i Oslo ønsker flere kvinner i vitenskapelige stillinger. Kvinner oppfordres til å søke.

Universitetet i Oslo ønsker også flere personer med minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

 • Fylke:
 • Oslo
 • Jobbtype:
 • Vikariat
 • Heltid/Deltid:
 • Deltid
 • Søknadsfrist:
 • 22. februar 2017
 • Referansenummer:
 • 2017/889
 • Kontaktpersoner:
 • Avdelingsleder Professor Anne-Lise Middelthon
  tlf: +47 22 85 05 91
 • Marie Cecilie Bakken (questions regarding electronic application)
  tlf: +47 22850508