Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte
forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for pedagogikk er ett av tre institutter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Instituttet er en sentral aktør i nasjonal og internasjonal utdanningsvitenskapelig forskning. Instituttets faginteresser strekker seg fra læring og utvikling til organisasatoriske, politiske og institusjonelle sider ved utdanning, til kommunikasjon, læring og design i digitale miljøer.
Instituttet har 90 vitenskapelige ansatte, 15 teknisk-administrative ansatte og 900 studenter.
Institutt for pedagogikk
Stipendiat

Ved Institutt for pedagogikk, Det Utdanningsvitenskapelige fakultet er det ledig en stipendiatstilling innenfor forskergruppen TextDIM - Tekstforståelse - utvikling, opplæring og multiple tekster.

Forskergruppen TextDIM studerer muntlig språk og kommunikasjon i relasjon til lesing og literacy hos både minoritets- og majoritetsspråklige barn på ulike alderstrinn. Aktuelle prosjekter innenfor forskergruppen har fokus på kort- og langtidseffekter av forsøk på å fremme utviklingen av muntlige språkferdigheter i førskolealderen, samt på forståelsen og utviklingen av kritisk lesing og læring hos elever i videregående skole. Kvalitative, kvantitative og mixed-methods tilnærminger anvendes i denne forskningen. Søkere må skrive en prosjektbeskrivelse som er godt forankret innenfor et av forskergruppens prosjekter. Noen av TextDIMs prosjekter kan forutsette kompetanse i et skandinavisk språk.Vi er interessert i en høyt motivert og kompetent kandidat som vil og kan delta aktivt i instituttets og forskergruppens forskerfellesskap. Mer informasjon om TextDIMs forskningsområder og prosjekter er å finne på forskergruppens nettside: TextDIM

Stipendiatstillinger er tidsavgrensede utdanningsstillinger der formålet er at stipendiaten skal oppnå en doktorgrad (phd) i løpet av tilsettingsperioden. En forutsetning for tilsetting er at stipendiaten tas opp på fakultetets doktorgradsprogram, og søkere vil derfor samtidig bli vurdert mht. formelle og andre kvalifikasjoner for et slikt opptak. Stipendiatstillinger er definert som rekrutteringsstillinger og er et viktig virkemiddel i sektorens arbeid med å frembringe kvalifiserte søkere til andre vitenskapelige stillinger ved universiteter og høgskoler i et langsiktig perspektiv. Stipendiaten forutsettes å delta aktivt i den organiserte forskerutdanningen og i fakultetets forskningsmiljø.

Tilsettingen gjelder for en periode på inntil 4 år, hvorav 25 % utgjør pliktarbeid, for eksempel i form av undervisningsoppgaver.

Vi viser for øvrig til retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved UiO.
 

Kvalifikasjonskrav

Søkere må tilfredsstille krav for opptak til fakultetets PhD-program. Dette omfatter normalt:

 • Fullført og bestått utdanning på mastergradsnivå, eller tilsvarende høyere grads utdanning, innenfor det aktuelle fagområde eller annet tilstrekkelig relevant fagområde.
 • Minimum karakter B eller tilsvarende på mastergraden (ECTS-skala).

Nærmere informasjon om krav for opptak, samt søknadsskjema finnes på denne nettsiden.
 

Ved vurdering av søknadene vil det videre bli lagt vekt på:

 • Kvaliteten på prosjektbeskrivelsen
 • Prosjektbeskrivelsens samsvar med et av forskergruppens prosjekter
 • Søkernes faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen
 • Evne til å samarbeide både nasjonalt og internasjonalt
 • Det forventes også gode språkkunnskaper i engelsk.
 • Det kan være en forutsetning å kunne et skandinavisk språk
   

Søknadsprosedyre

Søknaden sendes elektronisk og skal inneholde:

 • Søknadsbrev.
 • Prosjektbeskrivelse (jfr. veiledning).
 • Utfylt skjema for søknad om opptak til doktorgradsprogrammet.
 • Attesterte kopier av vitnemål, karakterutskrifter og evt. andre attester.
 • For utenlandske vitnemål: Utskrifter av studiehåndbøker e.l. som beskriver innholdet i og rammen for de studier som legges til grunn for søknaden.
 • Masteroppgave og eventuelle andre faglige arbeider som kan være relevant for søknaden.
 • CV som også omfatter en oversikt over eventuelle allerede publiserte faglige/vitenskapelige arbeider.


Søkere fra land utenfor Norden der engelsk ikke er offisielt språk må vedlegge en TOEFL-test med en score på minimum 550, med mindre de har vitnemål fra et universitet i et engelskspråklig land. Se også unntaksbestemmelsene på nettsiden.

Ufullstendige søknader vil normalt ikke bli vurdert.

Intervju vil som hovedregel bli benyttet i tilsettingsprosessen. 


Vi tilbyr

 • Lønn settes innenfor et spenn mellom kr 432 700 – 489 300 pr. år. (ltr. 50–57). Stipendiater innplasseres normalt i lønnstrinn 50 ved tiltredelse.
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • Gode velferdsordninger

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Universitetet i Oslo ønsker også flere personer med minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke

 • Fylke:
 • Oslo
 • Jobbtype:
 • Engasjement
 • Heltid/Deltid:
 • Heltid
 • Arbeidstid:
 • Dag
 • Søknadsfrist:
 • 12. mars 2017
 • Arbeidssted:
 • Oslo
 • Referansenummer:
 • 2017/250