Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte
forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) er ett av sju institutter ved Det humanistiske fakultet (HF). Instituttets vitenskapelig ansatte arbeider med forskning, undervisning og formidling innen fagområder som omfatter allmenn lingvistikk (inkludert flerspråklighet), middelalderstudier (norrøn filologi og keltisk), nordisk litteratur (inkludert litteraturformidling og Ibsen-studier), nordisk språk (inkludert norsk som andrespråk) og retorikk og språklig kommunikasjon.
Institutt for lingvistiske og nordiske studier
Doktorgradsstipendiat i allmenn lingvistikk

En stilling som doktorgradsstipendiat (SKO 1017) er ledig ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN), Universitetet i Oslo. Utlysningen rettes mot en særlig talentfull kandidat som vil bidra til ILNs forskning i allmenn lingvistikk innenfor feltene morfologi, syntaks, semantikk, pragmatikk, typologi. Vi ser positivt på prosjekter som involverer innsamling og analyse av egne data i felten.

Den som tilsettes, vil bli knyttet til fakultetets organiserte forskerutdanning. Det vitenskapelige arbeidet skal munne ut i en doktoravhandling som skal forsvares ved fakultetet med tanke på å oppnå graden Ph.D. Den som tilsettes, forventes å gå inn I ILNs fagmiljø i allmenn lingvistikk og bidra til faglig utvikling i miljøet. Se mer informasjon om doktorgrad og forskerkarriere.

Tilsettingen gjelder for en periode på 3 år.

Kvalifikasjonskrav

 • Mastergrad med meget gode resultater innen relevant fagområde eller tilsvarende utdanning. Avsluttende grad skal være oppnådd ved søknadstidspunktet.
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen

Ved vurdering av søknadene vil det bli lagt vekt på:

 • søkernes faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet innen tidsrammen
 • søkernes forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen
 • gode samarbeidsegenskaper og evne til å inngå i faglige fellesskap på tvers av disipliner
 • prosjektets vitenskapelige kvalitet, herunder aktualitet og nyskapning

Vi tilbyr

 • lønn fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 432 700 og
  kr 489 300
 • kompetanseutvikling i et stimulerende akademisk miljø
 • gode veldferdsordninger

Til informasjon  skal  følgende dokumenter legges ved den elektroniske søknaden, fortrinnsvis i pdf-format:

 • Søknadsbrev som beskriver søkerens kvalifikasjoner og motivasjon for stillingen
 • Curriculum Vitae (med liste over utdanning, ansettelser, undervisningserfaring, administrativ erfaring og andre kvalifiserende aktiviteter, samt publiserte og upubliserte verker)
 • Karakterutskrift for mastergrad. Søkere med utdanning fra et utenlandsk universitet bes legge ved en veiledning til karaktersystemet ved deres universitet
 • Prosjektbeskrivelse på 3-5 sider (se mal for prosjektbeskrivelse) inkludert fremdriftsplan

Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk.

Diplomer, vitnemål, masteroppgaver og lignende skal ikke vedlegges søknaden, men kan bli etterspurt senere.

Det benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Vi viser til retningslinjer for søknadsprosess og ansettelse i stipendiatstillinger.

I henhold til Offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

 • Fylke:
 • Oslo
 • Jobbtype:
 • Åremål
 • Heltid/Deltid:
 • Heltid
 • Arbeidstid:
 • Dag
 • Søknadsfrist:
 • 15. mars 2017
 • Arbeidssted:
 • Oslo
 • Referansenummer:
 • 2016/14413