Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte
forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Det medisinske fakultet ble opprettet i 1814 og er landets eldste medisinske fakultet. Vi driver fremtidsrettet utdanning, forskning og formidling til pasientens og samfunnets beste. Fakultetet er organisert i tre grunnenheter og har omtrent 1500 ansatte (ca 1000 årsverk) og ca 2000 studenter.

Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser tre Sentre for fremragende forskning (SFF) og seks K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.
Institutt for klinisk medisin, Medisinsk klinikk
Klinisk stipendiat - Kardiologi - Hjertemedisinsk avdeling

Det er ledig 100 % stilling som klinisk stipendiat (SKO 1378) ved Hjertemedisinsk avdeling, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet. Arbeidssted er Oslo universitetssykehus, Ullevål. Stillingen er ledig fra dags dato. Vi søker en motivert medarbeider til et stimulerende akademisk miljø.

Tilsettingen som klinisk stipendiat gjelder for en periode på fem år. Stillingen omfatter forskerutdanning tilsvarende tre år (60 % av stillingen) parallelt med undervisningsarbeid tilsvarende 2 år (40 %).

Undervisningsoppgavene til den kliniske stipendiaten vil i hovedsak bestå av smågruppeundervisning av medisinstudenter innen hjertesykdommer, propedeutikk, kardiologisk ultralyd samt journalretting. Den kliniske stipendiaten vil også kunne få oppgaver i forbindelse med planlegging og avvikling av eksamen.  Merk at undervisningsoppgavene vil kunne endres i henhold til det aktuelle behov til enhver tid.

Siktemålet for forskerutdanningen er en ph.d.-grad. Alle kliniske stipendiater ved Det medisinske fakultetet er forpliktet til å følge doktorgradsprogrammet for graden ph.d. Den som tilsettes i stillingen som klinisk stipendiat må søke opptak på doktorgradsprogrammet senest tre måneder etter oppstart i stillingen.

For informasjon om søknadsprosess og krav i forbindelse med søknad om opptak på Det medisinske fakultets PhD-program, vises det til følgende nettside: http://www.med.uio.no/forskning/phd/soknad-opptak/slik-soker-du/ Karakterkrav for opptak på PhD-programmet vil ikke gjelde søkere med norsk legeutdanning. Søkere med utdannelse fra utlandet, må som hovedregel tilfredsstille karakterkrav for at opptak skal kunne innvilges.

Forskningsarbeidet og prosjektet må være forankret på Hjertemedisinsk avdeling, og skal fortrinnsvis være innen et av avdelingens hovedforskningsfelt: klinisk hjerteforskning med vekt på akutt og kronisk iskemisk hjertesykdom, akutt og kronisk hjertesvikt, kardiovaskulære markører, antitrombotisk behandling og arytmier.

Søkeren kan presentere sitt eget opplegg, eller knytte seg til et forskningsprosjekt ved avdelingen. Avdelingen vil i så fall være behjelpelig med prosjekter og/eller med å finne egnet veileder. Det kan etter avtale samarbeides på tvers av avdelinger/klinikker eller med andre institusjoner. Et foreløpig utkast til forskningsprosjekt (prosjektbeskrivelse) bør vedlegges søknaden til stillingen. Alternativt legges en kort redegjørelse om faglige interesser og mulig(e) forskningsfelt ved søknaden. En eventuell prosjektbeskrivelse må beskrive tema, problemstillinger, valg av teori og metode, samt angi en tentativ tidsplan for forskningsprosjektet.

Ved en ansettelse i stillingen må man uansett, i samarbeid med sin(e) veileder(e), innen tre måneder etter oppstart i stillingen, ha utarbeidet en fullstendig prosjektbeskrivelse som skal vedlegges søknad om opptak på doktorgradsprogrammet.

Kvalifikasjonskrav og ønskede personlige egenskaper:

Ved vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på søkerens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre både undervisningen, forskerutdanningen og forskningsprosjektet.

Stillingen kan søkes av personer med medisinsk embetseksamen og norsk autorisasjon

 • Det er nødvendig med god kjennskap til norsk helsevesen
 • Personlig egnethet til både forskning og undervisningsoppgaver vil vektlegges
 • Klinisk erfaring fra hjertemedisin og/eller indremedisin vil vektlegges ved tilsetting
 • Erfaring i hjerte-ultralyd kan tillegges vekt ved tilsetting.
 • Erfaring fra undervisnings- og/eller forskningsarbeid kan tillegges vekt ved tilsetting
 • Fleksibilitet og problemløsende holdning er viktig
 • Undervisningsspråket er norsk, og det er derfor en forutsetning at man kan undervise på norsk eller annet skandinavisk språk

Det vil bli avholdt intervjuer for aktuelle søkere.

Vi tilbyr:

 • doktorgradsutdanning i stimulerende forsknings- og arbeidsmiljø
 • lønn etter stillingskode 1378, mellom kr 494 800 og kr 567 100 avhengig av kompetanse
 • pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • stilling i en IA-virksomhet
 • gode velferdsordninger og trening i arbeidstiden

Søknaden må inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
  • Utkast til prosjektbeskrivelse, eller en kort redegjørelse om faglige interesser og mulig forskningsfelt
  • Kopier av vitnemål og eventuelle attester
  • fullstendig publikasjonsliste (vennligst ikke legg ved selve publikasjonene)
  • eventuelle faglige arbeider som du mener det bør tas hensyn til ved bedømmelsen

 Det er som nevnt mulig å legge utkast til prosjektbeskrivelse ved søknaden. Alternativt legges prosjektbeskrivelse frem i etterkant av ansettelse, i forbindelse med søknad om opptak på doktorgradsprogrammet.

Forskrift om tilsetting av stipendiater finner du på følgende adresse: http://www.lovdata.no/for/sf/kd/td-20060131-0102-001.html

Nærmere opplysninger om stillingen

Ved spørsmål om stillingen kontakt:

 • Sigrun Halvorsen, Professor. Avdelingsleder Hjertemedisinsk avdeling, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, UiO.  E-post: sigrun.halvorsen@medisin.uio.no. Telefon:  22 11 91 01.
 • Steinar Heldal, Administrativ koordinator, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, UiO. E-post: steinar.heldal@medisin.uio.no, Telefon: 23 02 65 52.

 

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Universitetet i Oslo ønsker flere kvinner i vitenskapelige stillinger. Kvinner oppfordres til å søke. Universitetet i Oslo ønsker også flere personer med minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke.

 • Fylke:
 • Oslo
 • Jobbtype:
 • Engasjement
 • Heltid/Deltid:
 • Heltid
 • Arbeidstid:
 • Dag
 • Søknadsfrist:
 • 28.03.17
 • Tiltredelse:
 • ASAP
 • Arbeidssted:
 • Ullevål
 • Referansenummer:
 • 2016/12988
 • Kontaktpersoner:
 • Avdelingsleder Steinar Heldal
  tlf: +47 23026552
  mob: +47 95949689
 • Seniorkonsulent Tone I. Tverfjell, kun ved elektroniske spm.
  tlf: +47 22855769